一、汉语拼音字母表,包括声母表、韵母表和整体认读音节。
汉语拼音字母表
汉语拼音韵母表
单韵母: a[阿] o[哦] e[鹅] i[衣] u[乌] ü[迂]
复韵母:  ai[哀] ei[A] ui[威] ao[奥] ou[欧] iu[悠] ie[耶] üe[约] er[儿]
前鼻韵母: an[安] en[恩] in[因] un[温] ün[晕]
后鼻韵母 :ang[昂] eng[鞥] ing[英] ong[轰的韵母]
整体认读音节:zhi[吱] chi[吃] shi[狮] ri、zi、ci、si、 yi [衣] wu[乌] yu[迂] yin[因] yun[晕] ye[夜] yue [月] yuan[圆] ying

汉语拼音声母表
b [玻] p [坡] m [摸] f [佛]
d [得] t [特] n [讷] l [勒] g [哥] k [科] h [喝]
j [基] q [欺] x [希]
zh[知] ch [吃] sh [诗] r [日] z [资] c[;雌] s [思]
y [医] w [屋]

汉语拼音音节表
声母
b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w
单韵母
a o e i u ü
复韵母
ai ei ui ao ou iu ie üe er
鼻韵母
an en in un ün ang eng ing ong
整体认读音节
zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin yun ying
汉语拼音音节表
b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing bu
p pa po pai pao pou pan pen pei pang peng pi pie piao pian pin ping pu
m ma mo me mai mao mou man men mei mang meng mi mie miao miu mian min ming mu
f fa fo fei fou fan fen fang feng fu
d da de dai dei dao dou dan dang den deng di die diao diu dian ding dong du duan dun dui duo
t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting tong tu tuan tun tui tuo
n na nai nei nao ne nen nan nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning nong nou nu nuan nun nuo nü nüe
l la le lo lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling long lu luo lou luan lun lü lüe
g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng gong gu gua guai guan guang gui guo
k ka ke kai kao kou kan ken kang keng kong ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo
h ha he hai han hei hao hou hen hang heng hong hu hua huai huan hui huo hun huang
j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing jiong ju juan jun jue
q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing qiong qu quan qun que
x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing xiong xu xuan xun xue
zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhun zhui zhuo
ch cha che chi chai chao chou chan chen chang cheng chong chu chua chuai chuan chuang chun chui chuo
sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng shu shua shuai shuan shuang shun shui shuo
r re ri rao rou ran ren rang reng rong ru ruan run ruo
z za ze zi zai zao zan zou zang zei zen zeng zong zu zuan zun zui zuo
c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng cong cu cuan cun cui cuo
s sa se si sai sao sou san sen sang seng song su suan sun sui suo
y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying yo yong
w wa wo wai wei wan wen wang weng wu
V 只用来拼写外来语、少数民族语言和方言。

二、26个英文字母表,其中包括5个元音和21个辅音。现代的英文字母完全借用了26个拉丁字母。所谓“拉丁字母”,就是古罗马人所使用文字的字母。因此英语字母现在被认为由以下26个字母组成:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
26个英文字母表
英文字母5个元音
a e i o

英文字母21个辅音
b c d f g h j k l m n p q r s t v w x y z